Polityka prywatności 

Polityka prywatności sklepu internetowego

Niniejszy dokument określa zasady prywatności w Sklepie Internetowym mollusan.pl oraz w witrynie internetowej www.mollusan.pl. Administratorem danych osobowych jest spółka pod firmą Mollusan Europe Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością̨ z siedzibą w Lesznie na ul. Geodetów 1, 64-100 wpisaną do Krajowego Rejestru Sadowego – Rejestr Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000793871; REGON: 383820396; NIP: 7822865385, e-mail bok@mollusan.pl

Na potrzeby niniejszego dokumentu zastosowanie znajdują̨ definicje zawarte w regulaminie dostępnym na www.mollusan.pl/regulamin.

Administrator danych osobowych zapewnia, iż̇ dokłada wszelkich starań́, by przetwarzanie przez niego danych osobowych odbywało się̨ z największym poszanowaniem prywatności osób, których dane są̨ przetwarzane oraz z najwyższą dbałością̨ o bezpieczeństwo przetwarzanych danych osobowych, a w szczególności zapewnia, iż̇ podjadł wszelkie przewidziane prawem środki zmierzające do zabezpieczenia zbiorów danych osobowych.

Zakres przetwarzanych danych osobowych, cele i podstawy prawne

Administrator zbiera informacje podane dobrowolnie przez Klientów Sklepu Internetowego oraz odwiedzających witrynę̨ internetową www.mollusan.pl (dalej określani łącznie jako „Użytkownicy”). Ponadto Administrator może zapisać́ informacje o parametrach połączenia jak adres IP, serwer proxy, nazwa sesji, urządzenia, systemu operacyjnego i przeglądarki Użytkownika, lokalizacji oraz nazwy dostawców usług internetowych lub dostawców usług mobilnych w celach technicznych, związanych z administracją serwerami, w celu wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą̨ (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO) oraz do generowania informacji zbiorczych i statystycznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie), na podstawie których nie można zidentyfikować́ Użytkownika, jak również̇ w celach bezpieczeństwa.

1. Dane osobowe zbierane przez Administratora są̨ przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „RODO”), ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1219 ze zm.) oraz ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1907 ze zm.).

2. Przetwarzanie danych Klientów i Użytkowników odbywa się̨ w zakresie:

a. przygotowania i udzielenia odpowiedzi na zapytanie przesłane za pomocą̨ formularza kontaktowego bądź́ formularza kontaktowego Biura Obsługi Klienta (zakres danych: imię̨, nazwisko, e-mail, numer telefonu, numer zamówienia) – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. z uwagi na okoliczność́, iż̇ przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą̨,

b. prowadzenia marketingu bezpośredniego (zakres danych: imię̨, nazwisko, adres, e-mail, numer telefonu oraz dane dotyczące aktywności Użytkownika rejestrowane i przechowywane za pośrednictwem plików cookies) – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. z uwagi na okoliczność́, iż̇ przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę̨ trzecią,

c. świadczenia przez Administratora usług drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, polegających na prowadzeniu konta w Sklepie Internetowym, przesyłaniu newslettera, umożliwienia dodawania w sklepie internetowym opinii i komentarzy (zakres danych: imię̨, nazwisko, adres, adres dostawy, e-mail, numer telefonu, hasło) – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. z uwagi na okoliczność́, iż̇ przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą̨,

d. zawarcia i wykonania umowy sprzedaży, w tym do wystawienia faktury VAT i dostarczenia towaru (zakres danych: imię̨, nazwisko, adres, adres dostawy, e-mail, numer telefonu, hasło) – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. z uwagi na okoliczność́, iż̇ przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą̨,

e. dochodzenia należności (zakres danych: imię̨, nazwisko, adres, adres dostawy, e-mail, numer telefonu, inne dane niezbędne do udowodnienia istnienia roszczenia bądź́ obrony praw) – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. z uwagi na okoliczność́, iż przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę̨ trzecią,

f. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej (zakres danych: wszelkie dane uzyskane od Użytkownika) – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. z uwagi na okoliczność́, iż̇ przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze,

g. prowadzenia działań́ marketingowych i promocyjnych (zakres danych: imię̨, nazwisko, adres, e-mail, numer telefonu) – na podstawie odrębnie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),

h. przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (zakres danych: imię̨, nazwisko, adres, adres dostawy, e-mail, numer telefonu) – na podstawie odrębnie udzielonej zgody,

i. używania telekomunikacyjnych urządzeń́ końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (zakres danych: imię, nazwisko, adres, adres dostawy, e-mail, numer telefonu) – na podstawie udzielonej zgody. 

3. W ramach procesu przesyłania zapytania za pomocą̨ formularza kontaktowego bądź́ formularza kontaktowego Biura Obsługi Klienta bądź́ rejestracji Konta w Sklepie Internetowym, Użytkownik otrzymuje informacje, o których mowa w art. 13 ust. 1 i 2 RODO oraz może wyrazić́ zgodę̨ na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych przez Administratora w sposób i w celach opisanych w wyrażonej zgodzie oraz niniejszym dokumencie. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, ale wymagane:

a. do przygotowania i udzielenia odpowiedzi na zapytanie przesłane za pomocą̨ formularza kontaktowego bądź́ formularza kontaktowego Biura Obsługi Klienta, przy czym niepodanie danych będzie skutkować́ niemożnością̨ obsługi zapytania przez Administratora,

b. do zawarcia i wykonania umowy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz umowy sprzedaży, przy czym niepodanie danych będzie skutkować́ niemożnością̨ zawarcia umowy.

Użytkownik ponosi odpowiedzialność́ za podanie nieprawdziwych danych osobowych.

 1. Przeglądanie zawartości Sklepu Internetowego oraz witryny internetowej www.mollusan.pl nie wymaga podawania przez Użytkownika danych osobowych innych niż̇ pozyskiwane automatycznie informacje o parametrach połączenia, chyba ze dostęp do nich jest warunkowany dokonaniem rejestracji Konta. Brak rejestracji Konta powoduje ograniczenie możliwości korzystania ze Sklepu Internetowego. 

 2. Administrator nie przetwarza danych osobowych Użytkowników przy użyciu narzędzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

 3. Dane osobowe Klientów Sklepu Internetowego będą̨ przekazywane odbiorcom wymienionym w „Wykazie odbiorców danych”. Wykaz jest na bieżąco aktualizowany. Przekazanie danych tym podmiotom odbywa się̨ w granicach i na zasadach przewidzianych przez obowiązujące przepisy.

 4. Odbiorcom niewskazanym powyżej Administrator nie udostępnia przetwarzanych danych osobowych w formie, która pozwalałaby na jakakolwiek identyfikację Użytkownika, chyba że Użytkownik wyraził na to zgodę̨ lub jeżeli obowiązek udostepnienia zebranych informacji wynika z obowiązujących przepisów prawa.

Czas przetwarzanych danych osobowych

8. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres:

a. prowadzenia korespondencji zainicjowanej zapytaniem Użytkownika przesłanym za pomocą̨ formularza kontaktowego bądź́ formularza kontaktowego Biura Obsługi Klienta – do czasu jej zakończenia,

b. przez okres niezbędny do świadczenia przez Administratora usług drogą elektroniczną lub realizacji umowy, w tym także po jej wykonaniu z uwagi na możliwość́ skorzystania przez strony z przysługujących im praw wynikających z umowy, a także ze względu na ewentualne dochodzenie należności – do chwili upływu terminu przedawnienia roszczeń́ Użytkownika lub usunięcia przez niego Konta w Sklepie Internetowym, w zależności od tego, które ze zdarzeń́ nastąpi później,

c. do czasu cofnięcia wyrażonej zgody bądź́ złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadkach przetwarzania danych osobowych Użytkownika na podstawie odrębnej zgody na prowadzenie działań́ marketingowych i promocyjnych lub na podstawie wymienionej w art. 6 ust. 1 lit. e lub f RODO, w tym na potrzeby marketingu bezpośredniego,

d. odpowiadający cyklowi życia zapisanych na urządzeniach Użytkownika plików „cookies” – w przypadku przetwarzania danych osobowych Użytkownika wyłącznie przeglądającego zawartość́ Sklepu Internetowego oraz witryny internetowej www.mollusan.pl. Szczegóły dotyczące sposobu korzystania przez Administratora z plików „cookies” znajdują̨ się̨ w Polityce Cookies.

 1. Administrator przechowuje dane osobowe Użytkowników po zamknięciu ich Kont w Sklepie Internetowym również̇ w przypadku, gdy jest to konieczne do wypełnienia ciążących na nim zobowiązań́ prawnych, rozwiązania sporów, wyegzekwowania zobowiązań́ Użytkownika wynikających z zawartych umów, utrzymywania bezpieczeństwa, zapobiegania oszustwom i nadużyciom. 

  Uprawnienia Użytkownika

 2. Administrator zapewnia każdemu Użytkownikowi realizację uprawnień́ wskazanych poniżej. Użytkownik może realizować́ swoje prawa przez zgłoszenie żądania poprzez pocztę̨ elektroniczną: bok@mollusan.pl

 3. Użytkownik ma prawo do:

  1. dostępu do treści danych – zgodnie z art. 15 RODO,

  2. sprostowania/zaktualizowania danych – zgodnie z art. 16 RODO, 

  3. usunięcia danych – zgodnie z art. 17 RODO,

  4. ograniczenia przetwarzania danych – zgodnie z art. 18 RODO,

  5. przenoszenia danych – zgodnie z art. 20 RODO,

  6. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych – zgodnie z art. 21 RODO,

  7. cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie, przy czym cofniecie zgody pozostaje  bez wpływu na zgodność́ z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem – zgodnie z art. 7 ust. 3 RODO,

  8. wniesienia skargi do organu nadzoru, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych – zgodnie z art. 77 RODO.

 4. Administrator rozpatruje zgłoszone żądanie niezwłocznie, nie później jednak niż̇ w ciągu miesiąca od chwili jego otrzymania. Jeżeli jednak – z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę̨ żądań́ – Administrator nie będzie mógł rozpatrzyć́ żądania Użytkownika w ww. terminie, rozpatrzy je w ciągu kolejnych dwóch miesięcy informując uprzednio Użytkownika o zamierzonym przedłużeniu terminu.

 5. Administrator informuje o sprostowaniu lub usunięciu danych osobowych lub ograniczeniu przetwarzania, których dokonał zgodnie z żądaniem Użytkownika każdego odbiorcę̨, któremu ujawniono dane osobowe, chyba że okazie się̨ to niemożliwe lub będzie wymagać́ niewspółmiernie dużego wysiłku.

  Zasady przetwarzania danych

 6. Administrator zapewnia, że przyjęte przez niego zasady przetwarzania danych osobowych zapewniają̨ wszystkim Użytkownikom realizację ich uprawnień́ wynikających z właściwych przepisów prawa, a w szczególności Administrator dokłada szczególnych starań́ w celu ochrony prywatności i informacji mu przekazanych, a dotyczących Użytkowników.

 7. Administrator z należytą starannością̨ dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne, w tym o charakterze programistycznym i organizacyjnym, zapewniające ochronę̨ przetwarzanych danych odpowiednią do zagrożeń́ oraz kategorii danych objętych ochroną, w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostepnieniem osobom nieupoważnionym, ujawnieniem, utraceniem i zniszczeniem, nieuprawnioną modyfikacją, jak również̇ przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.

 1. Administrator wykonuje nadzór nad bezpieczeństwem danych przez cały okres ich posiadania w sposób zapewniający ochronę̨ przed dostępem osób nieuprawnionych, uszkodzeniem, zniekształceniem, zniszczeniem lub utratą danych.

 2. Sklep Internetowy używa szyfrowanej transmisji danych (SSL) podczas rejestracji i logowania, co zapewnia ochronę̨ identyfikujących Użytkownika danych oraz znacząco utrudnia uzyskanie w sposób nieuprawniony danych Użytkownika umożliwiających dostęp do jego Konta.

 3. Sklep Internetowy oraz w witryna internetowa mollusan.pl może zawierać́ hiperłącza do innych stron internetowych. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za stosowaną przez te strony politykę̨ ochrony danych osobowych. Administrator zobowiązuje się̨ przy tym dochować́ niezbędnej staranności, by Użytkownicy mieli świadomość́ korzystania z innej strony internetowej nienależącej do Administratora po skorzystaniu z hiperłącza.

  Zmiana polityki prywatności

 4. Administrator ma uprawnienie do zmiany niniejszego dokumentu, o czym Użytkownik zostanie powiadomiony w sposób umożliwiający zapoznanie się̨ ze zmianami zanim wejdą̨ one w życie, np. poprzez zamieszczenie odpowiednich informacji na głównych stronach Sklepu Internetowego lub witryny internetowej www.mollusan.pl, a w przypadku istotnych zmian także poprzez wysłanie powiadomienia na wskazany przez Użytkownika adres e-mail.

 5. W przypadku zastrzeżeń́ Użytkownika do wprowadzonych zmian może on zażądać́ usunięcia Konta w Sklepie Internetowym. Dalsze korzystanie ze Sklepu Internetowego lub witryny internetowej www.poblacie.pl po publikacji lub wysłaniu powiadomienia o zmianach niniejszego dokumentu uważane jest za wyrażenie zgody na gromadzenie, wykorzystywanie i udostępnianie danych osobowych Użytkownika według zaktualizowanej treści dokumentu.

 6. Polityka prywatności nie ogranicza jakichkolwiek uprawnień́ przysługujących Użytkownikowi zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

  Polityka cookies

Podczas przeglądania Sklepu Internetowego są̨ używane pliki „cookies”, czyli niewielkie informacje tekstowe, które są̨ zapisywane w urządzeniu końcowym Użytkownika w związku korzystaniem ze Sklepu Internetowego. Ich stosowanie ma na celu poprawne działanie Sklepu Internetowego.

  1. Stosowane przez Administratora pliki „cookies” są̨ bezpieczne dla urządzeń́ Użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się̨ do urządzeń́ Użytkowników wirusów lub innego niechcianego lub złośliwego oprogramowania. Pliki te pozwalają̨ zidentyfikować́ oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować́ Sklep Internetowy indywidualnie każdemu Użytkownikowi. Pliki „cookies” zawierają̨ zazwyczaj nazwę̨ domeny, z której pochodzą̨, czas przechowywania ich na urządzeniu oraz przypisaną wartość́.

  2. Administrator stosuje następujące rodzaje plików „cookies”:

   1. „cookies” sesyjne, które są̨ przechowywane na urządzeniu Użytkownika Sklepu Internetowego i pozostają̨ tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są̨ wówczas trwale usuwane z pamięci urządzenia Użytkownika. Mechanizm „cookies” sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia Użytkownika,

   2. „cookies” trwałe, które są̨ przechowywane na urządzeniu Użytkownika Sklepu Internetowego i pozostają̨ tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie przez Użytkownika urządzenia nie powoduje ich usunięcia. 

   3. Mechanizm „cookies” trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia Użytkownika,  „cookies” statystyczne, umożliwiające śledzenie ruchu w Sklepie Internetowym,

 „cookies” reklamowe, umożliwiające dostarczenie Użytkownikowi treści dostosowanych do jego osobistych preferencji.

 1. Administrator wykorzystuje pliki „cookies” w następujących celach:

  1. konfiguracji Sklepu Internetowego, umożliwienia dostępu do Konta i usług oraz umożliwienia płynnej nawigacji na stronach i podstronach Sklepu Internetowego („cookies” Administratora),

  2. tworzenia statystyk, które pomagają̨ zrozumieć́, w jaki sposób Użytkownicy Sklepu Internetowego korzystają̨ ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości za pośrednictwem narzędzi analitycznych (np. Google Analytics, których administratorem jest Google Inc. z siedzibą w USA („cookies” osoby trzeciej) – polityka ochrony prywatności Google jest dostępna pod następującymi linkami: https://policies.google.com/privacy?hl=pl, https://policies.google.com/privacy/partners?hl=pl,

  3. sprawdzenia statusu indeksowania witryny przez wyszukiwarkę̨ Google oraz zoptymalizowanie widoczności strony za pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Search Console, których administratorem jest Google Inc. z siedzibą w USA („cookies” osoby trzeciej) – polityka ochrony prywatności Google jest dostępna pod następującymi linkami:https://policies.google.com/privacy?hl=pl, https://policies.google.com/technologies/partner-sites?hl=pl,

 2. Pliki „cookies” mogą̨ też być́ wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google („cookies” osoby trzeciej), do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki Użytkownik korzysta ze Sklepu Internetowego. W tym celu mogą̨ zostać́ zachowane informacje o ścieżce nawigacji Użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie, które będą̨ wykorzystywane w celu prowadzenia kampanii marketingowych oraz kampanii remarketignowych, w tym wysyłania powiadomień́ w przeglądarce (tzw. powiadomienia web push). W zakresie informacji o preferencjach Użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google Użytkownik może przeglądać́ i edytować́ informacje wynikające z plików „cookies” przy pomocy narzędzia: https://adssettings.google.com/authenticated.

 3. Administrator zaleca zapoznanie się̨ z polityką ochrony prywatności wyżej wskazanych osób trzecich, celem zapoznania się̨ z zasadami korzystania z plików „cookies” tych podmiotów.

 4. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmieniać́ ustawienia dotyczące plików „cookies”, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do plików „cookies” w urządzeniu Użytkownika. Zmiany ustawień́, o których mowa w zdaniu poprzednim można dokonać́ za pomocą ustawień́ przeglądarki internetowej stosowanej przez Użytkownika lub za pomocą̨ konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą̨ zostać́ zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować́ automatyczną obsługę̨ plików „cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź́ informować́ o każdorazowym zamieszczeniu „cookies” na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania stosowanego przez Użytkownika (przeglądarki internetowej).

 5. Użytkownik może w każdej chwili usunąć́ pliki „cookies” korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa: np.:.

  1. Internet Explorer,

  2. Chrome,

  3. Safari,

  4. FireFox,

  5. Opera,

  6. Android,

  7. Safari (iOS)

  8. Windows Phone,

  9. BlackBerry. 

 6. Ograniczenie stosowania plików „cookies”, może wpłynąć́ na niektóre funkcjonalności dostępne w Sklepie Internetowym i spowodować́ utrudnienia, a nawet uniemożliwić́ Użytkownikowi korzystanie z niektórych usług. Dlatego zalecane jest stosowanie oprogramowania z włączoną obsługą plików „cookies”.

logo-white

Dane kontaktowe

Mollusan Europe sp. z o.o.

ul. Geodetów 1,

64-100, Leszno

 

NIP: 7822865385

REGON: 383820396

KRS: 0000793871

 

@: bok@mollusan.pl

T: +48 508 929 049

 

 

 

 

Problemy z zamówieniem oraz realizacją wysyłek:

T: 508929049